JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE MUZEJ IVANIĆ-GRADA

2022-02-18T13:00:14+00:00 18. veljače, 2022.|Nekategorizirano|

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 610-01/22-01/1

URBROJ: 238-10-01-22-1

Ivanić-Grad, 10. veljače 2022.

 

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 61/2018 i 98/2019), članka 25. Statuta Muzeja Ivanić-Grada i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Muzej Ivanić-Grada (KLASA: 024-05/22-04/1, URBROJ: 238-10-01-22-1 od 25. siječnja 2022. godine), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE
MUZEJ IVANIĆ-GRADA

 

Za ravnatelja javne ustanove Muzej Ivanić-Grada može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja udovoljava propisanim uvjetima, za ravnatelja se može, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada te jasno razrađene vizije razvoja Muzeja Ivanić-Grada.

 

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007 i 118/2012) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz ovoga natječaja.

 

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

– životopis s opisom dosadašnjega rada;
– prijedlog četverogodišnjega programa rada Muzeja Ivanić-Grada;
– dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslika);
– dokaz o radnom iskustvu u muzeju ili o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju;
– dokaz o hrvatskome državljanstvu – domovnica ili osobna iskaznica (preslika);
– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

 

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

 

Osoba koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021) dužna je uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (Popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju).

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom «Javni natječaj za ravnatelja Muzeja Ivanić-Grada – ne otvarati».

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskome roku.

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

 

Željko Pongrac, pravnik kriminalist

Promjena veličine fonta
Kontrast